عضو محترم باشگاه عکاسان طنین

لطفا جهت تمدید عضویت و صدور کارت جدید فرم زیر پر کنید هزینه تمدید عضویت و صدور کارت جدید در سال ۱۴۰۱ برای یکسال مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ تومان و برای ۲ سال ۲۱۰/۰۰۰ تومان می باشد.

بدیهی است اعضایی که عضویت آنها به پایان رسیده باشد حق استفاده از خدمات باشگاه را نخواهند داشت.